Reorganizacja fundacji Centrum Dialogu Międzykulturowego

Drodzy Przyjaciele!

Pragniemy poinformować o zmianach  w strukturze fundacji Centrum Dialogu Międzykulturowego.

Nowe władze Fundacja Centrum Dialogu Międzykulturowego:

W skład Zarządu Fundacji zostali powołani:

K.F.Krzysztof Fydryszek – Dyrektor Zarządu

marcin-goldaMarcin Gołda – Wicedyrektor Zarządu ds. finansów,

michal-plociennikMichał Płóciennik – Wicedyrektor Zarządu ds. nauki,

 

 

 

 

W skład Rady Nadzorczej została powołana:

Beata Fydryszek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

Fundacja funkcjonuje pod nowym adresem:

ul. Bełchatowska 16f/24

42-202 Częstochowa

Fundacja została powołana w celach wspierania rozwoju nowoczesnego społeczeństwa poprzez edukację, kulturę, naukę, badania, design, innowacje, technologie we współpracy z innymi instytucjami otoczenia kultury i biznesu w zakresie:

• Promocja i pomoc we wdrażaniu wzornictwa, myślenia projektowego oraz nowych technologii w sektorze społecznym,  publicznym i prywatnym,

• Inicjowanie i prowadzenie badań dotyczących kultury materialnej, przedsiębiorczości i wzornictwa,

• Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, a zwłaszcza tworzenie i rozwój innowacyjnych przedsięwzięć,

• Tworzenie i realizacje programów związanych z aktywizacją osób należących do grupy o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

• Prowadzenie działalności edukacyjno – szkoleniowej umożliwiającej nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez osoby pracujące oraz wykluczone społeczne.

• Promowanie elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia.

• Budowa partnerstwa i współpracy na rzecz adaptacji pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym.

• Wspieranie rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej.

• Tworzenie i realizacja programów służących aktywizacji lokalnych społeczności, w tym w szczególności społeczności marginalizowanych.

• Budowa partnerstwa i współpracy na rzecz włączenia społecznego osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

• Prowadzenie działań na rzecz nabywania kompetencji kluczowych oraz umiejętności dzieci i młodzież.

• Tworzenie i realizacja programów oraz budowanie partnerstwa i współpracy na rzecz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadr dydaktycznych.

• Wspieranie działań innowacyjnych w sektorze Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

• Budowa partnerstwa i współpracy na rzecz wzmocnienia otoczenia biznesu m.in. poprzez tworzenie klastrów.

• Wspieranie i prowadzenie działań mających na celu promowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w skrócie CSR.

• Działanie na rzecz biznesu i przedsiębiorczości m.in. poprzez wspieranie programów inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych

• Świadczenie specjalistycznych usług w zakresie wzornictwa na rzecz rozwoju nowoczesnego społeczeństwa,

• Popularyzowanie działań innowacyjnych i nowych technologii,

• Promocja wzornictwa przemysłowego wśród przedsiębiorców jako źródła innowacyjnej gospodarki,

• Wspieranie projektów naukowo-badawczych,

• Podejmowanie działań na rzecz współpracy międzynarodowej,

• Działalność na rzecz wspierania i rozwoju kultury,

• Ochrona i popularyzacja rzemiosła artystycznego i ginących zawodów,

• Działania na rzecz idei rozwoju demokracji,

• Działalność na rzecz osób starszych,

• Pomoc humanitarna,

• Działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej,

• Działania na rzecz rozwoju trzeciego sektora oraz ekonomii społecznej,

• Wspieranie i aktywizacja środowisk wiejskich,

• Działania na rzecz turystyki i sportu,

• Działalność na rzecz ochrony środowiska, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

• Inna działalność edukacyjna, badawcza, technologiczna oraz kulturalna.

• Pozyskiwania środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych oraz wykorzystywania ich na realizację zadań statutowych.

• Upowszechniania idei tolerancji oraz przeciwdziałania przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury.

• Realizacji projektów upamiętniających częstochowską społeczność żydowską.

• Inna działalność edukacyjna, badawcza, technologiczna oraz kulturalne.

W najbliższym czasie zostanie uruchomiona nowa strona internetowa: www.centrumdialogu.com.pl